Saturday, July 4, 2009

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระ นางสาว สุณีรัตน์ ปิยะนันท์
วิทยาศาสตร์ ป.1 คลิ๊ก http://kanyang101.blogspot.com
วิทยาศาสตร์ ป.2 คลิ๊ก http://kanyang102.blogspot.com
วิทยาศาสตร์ ป.3 คลิ๊ก http://kanyang103.blogspot.com
วิทยาศาสตร์ ป.4 คลิ๊ก http://kanyang104.blogspot.com
วิทยาศาสตร์ ป.5 คลิ๊ก http://kanyang105.blogspot.com
วิทยาศาสตร์ ป.6 คลิ๊ก http://kanyang106.blogspot.com
วิทยาศาสตร์ ม.1 คลิ๊ก http://kanyang107.blogspot.com
วิทยาศาสตร์ ม.2 คลิ๊ก http://kanyang108.blogspot.com
วิทยาศาสตร์ ม.3 คลิ๊ก http://kanyang109.blogspot.com


ดูภาพกิจกรรมเกี่ยวกับสาระวิทยาศาสตร์เชิญเลื่อนไปด้านล่าง